白象文化‧印書小舖 不需出版社審核,人人都可以出書
  聯絡我們 | 合作提案
................................................................................
搜尋
................................................................................
書籍分類
*

商業理財

....................
*

文學小說

....................
*

散文小品

....................
*

人文科普

....................
*

心靈勵志

....................
*

宗教哲思

....................
*

醫療保健

....................
*

親子共享

....................
*

星相命理

....................
*

休閒娛樂

....................
*

進修學習

....................
*

藝術創意

....................
*

人物傳記

....................
*

新詩

....................
*

社區文宣

....................
 
 
我的瀏覽紀錄
   
  囝仔王子 Gínná Ôngchú
  囝仔王子 Gínná Ôngchú
  此着是我个秘密。伊真簡單。用心看即看有。上切要个、目周看無。 Che tō sī góa ê pì-bi̍t. I chin kán-tan. Iōng sim khòaⁿ chiah khòaⁿ ū. Siōng chhiat-iàu ·ê, ba̍k-chiu khòaⁿ bô.
   
 
三分鐘瞭解自費出書
 
出書543

 
買書
 
商品訊息
 

作  者:Antoine de Saint-Exupéry
譯  者:莊惠平 譯 / 高安勇 編
類  別:文學小說
出  版:白象文化
出版日期:2021年3月
語  言:繁體中文
I S B N :9789865559816
裝  訂:平裝

定  價:NT$380

狀  態:已下架

分享 Facebook Plurk Twitter
 
內容簡介

 
 
同類商品推薦
 
 
霧

一位理科教授的小說創作,對思想與情感有著異於常人的敏銳與思維,等待你的進入。

 
腎友川柳(二版)
腎友川柳(二版)

我來說點悲慘的事 讓你開心開心吧 一位年輕腎友的生命之詩

 
夕陽之後
夕陽之後

當代台灣版《少年偉特的煩惱》,在夕陽之後,我們能不能找到可以繼續向前的速度?

 
辭

在語言文字變化中,窺見時代的洪流,以及在其中努力生存的人們

 
更多同類商品

 

內容簡介

序 / 導讀

試  閱

作  者

   
 

◎囝仔王子是一本古錐閣深个囝仔册、嗎是無國界个文學經典、希世之寶。
◎用真口語个台語、讀着真水氣。不免煩惱看無・听無。
◎白話字甲漢字台文二个板本藏做堆、乎咱通對無仝角度來見証台灣話个美麗。

「死活卜那會知?」

咱朗八做囝仔。真可惜大漢了後定定共細漢時个好賢甲神秘放袂記得。大人看重个是權勢・虛花・地位・學問・錢財、者个目周看會着个物件。上真、上正个、定定用目周看袂着、像講愛情・友情・對人个疼・對國家个疼……等等。

咱那治人生个過程中抵着撻碍・想袂開、會凍共只本册宅來掀掀レ、听汝心內个声、亜是去看日頭落山。凡世就會得着解放。

「台灣話个美麗」

只本册內底其實有二本樵全个册。朗仝欵是《囝仔王子》个故事、嗎朗仝欵是台文。着是對正手平掀開有水冬冬个羅馬字台文。不免煩惱台文漢字看無、嗎是學羅馬字个好家私。那對倒手平掀、着有足水・足好讀个台灣在來漢字台文。大部份个台語人看恰慣勢。

咱希望只本册不那乎讀者通享受着囝仔王子只本古錐閣深个囝仔册、閣會凍乎人宅來學台語・學台文。

◎ Gínná Ôngchú sī chi̍t pún kó͘-chui koh chhim ê gín-ná chheh, mā sī bô kok-kài ê bûn-ha̍k keng-tián, hi sè chi pó.
◎ Ēng chin kháu-gí ê Tâi-gí, tha̍k tio̍h chin súi-khùi. M̄ bián hoân-ló khòaⁿ bô, thiaⁿ bô.
◎ Pe̍h-ōe-jī kap Hàn-jī Tâi-bûn nn̄g ê pán-pún khǹg chò tui, hō͘ lán thang ùi bô kāng kak-tō͘ lâi kiàn-chèng Tâi-oân-ōe ê bí-lē.

“Sí oa̍h, beh nah ē chai?”

Lán lóng bat chò gín-ná. Chin khó-sioh tōa-hàn liáu-āu tiāⁿ tiāⁿ kā sè-hàn sî ê hò͘ⁿ-hiân kap sîn-pì pàng bē kì ·tit. Tōa-lâng khòaⁿ tiōng ê sī koân-sè, hi-hoa, tē-ūi, ha̍k-būn, chîⁿ-châi - chia ê ba̍k-chiu khòaⁿ ē tio̍h ê mi̍h-kiāⁿ.

Siōng chin, siōng chiàⁿ ê, tiāⁿ tiāⁿ ēng ba̍k-chiu khòaⁿ bē tio̍h, chhiūⁿ kóng ài-chêng, iú-chêng, tùi lâng ê thiàⁿ, tùi kok-ka ê thiàⁿ... téng téng.

Lán nā tī jîn-seng ê kòe-têng tiong tú tio̍h that-gāi, siūⁿ bē khui, ē tàng kā chit pún chheh the̍h lâi hian hian ·le, thiaⁿ lí sim-lāi ê siaⁿ, ā sī khì khòaⁿ ji̍t-thâu lo̍h soaⁿ. Hoān-sè chiū ē tit tio̍h tháu-pàng.

“Tâi-oân-ōe ê bí-lē”

Chit pún chheh lāi-té kî-si̍t ū nn̄g pún chiâu-chn̂g ê chheh. Lóng kāng khoán sī “Gínná Ôngchú” ê kò͘-sū, mā lóng kāng khoán sī Tâi-bûn. Tiō sī ùi chiàⁿ chhiú pêng hian khui ū súi tang tang ê Lô-má-jī Tâi-bûn. M̄ bián hoân-ló Tâi-bûn Hàn-jī khòaⁿ bô, mā sī o̍h Lô-má-jī ê hó ke-si. Nā ùi tò chhiú pêng hian, tiō ū chiok súi, chiok hó tha̍k ê Tâi-oân chāi-lâi Hàn-jī Tâi-bûn. Tāi-pō͘-hūn ê Tâi-gí-lâng khòaⁿ khah koàn-sì.

Lán hi-bōng chit pún chheh m̄ nā hō͘ tha̍k-chiá thang hióng-siū Gínná Ôngchú chit pún kó͘-chui koh chhim ê gín-ná chheh, koh ē tàng hō͘ lâng the̍h lâi o̍h Tâi-gí, o̍h Tâi-bûn.

◎代理經銷:白象文化
更多精彩內容請見
http://www.pressstore.com.tw/freereading/9789865559816.pdf

   
 

   
 

第一章(漢字板)

我六歲个時、有一擺去看着一本描寫原始樹林个册、册名是《大自然个真故事》、內底有一幅誠氣派个圖。只幅圖畫个是一隻大隻莽蛇當塊吞動物。頂面着是只幅圖个Copy。
册內底寫講『大莽蛇連哺刀無哺、着共歸隻个動物吞落去、了後店店困六個月个眠來共動物消化。』

喜拵、密周周个樹林內底只欵恐怖个代志乎我直直想、尾手手賤着舉一枝彩色个鉛筆、畫我個人个頭一幅圖。我个第一幅圖着像下面按呢。

我共我个圖展乎大人看、閣問因講只幅圖咁有共因惊着?

因朗應我講「一頂帽仔有省好惊个?」

我畫个不是一頂帽仔。是一隻莽蛇當塊消化一隻象。爲着卜乎大人了解我个意思、我着共莽蛇个腹內嗎畫出來。大人定定朗愛人解說歸大堆。我个第二幅圖着像按呢。

叱个大人朗苦勸我講、共看會着甲看袂着腹內个莽蛇喜二幅畫藏レ。共興趣轉向地理。歷史。算術。甲文法叱去。着是按呢、治我六歲个時、着放棄畫家只種者高尚个事業。只二幅圖个失敗乎我真失志。大人對代志不八講一下仔着了解、定定朗愛對因直直解說。此對囝仔來講、真忝。

不即我選別欵頭路、去學駛飛行机。世界各所在我差不多朗飛過唖。無不着、地理對我真有路用。干焦目周影一下、我着有法度分講是China也是Arizona。人那治暗時尋無路、此百面好用。

治人生个過程中、我甲一大堆嚴肅个人店店塊鬥陣。我治大人个中央生活者久。斟酌共因觀察。對因个見解無改變。

當冬我

   
 

有關譯者 ― 莊惠平

疼母語、疼主、疼父母。
台文 BONG 報个共同發起人。
5% 台譯計畫 MERMAID 《美人魚》翻譯者。

有關編者 ― 高安勇(阿勇)

食台灣米个米國囝仔。
《阿勇台語》發起人。
請多多指教。

Iú-koan e̍k-chiá: Chng Hūi-phêng

Thiàⁿ bógú, thiàⁿ Chú, thiàⁿ pēbú.
Tâi-bûn BONG Pò kiōng-tông hoat-khí-jîn.
5% Tâi-e̍k kè-ōe Bí-jîn-hî (Mermaid) hoan-e̍k-chiá.

Iú-koan phian-chiá: Ko An-ióng (A'ióng)

Chia̍h Tâioân bí ê Bíkok gínná.
“A’ióng Tâigí” hoat-khí-jîn.
Chhiáⁿ to to chí-kàu.

 
團購優惠
 
點閱率排行榜
   
  銀行的那些事
  銀行的那些事
 
   
 
2. 共生與分炊:合中有分,分不離合
3. 藍男色-允碩的極私密萬年曆桌曆(限)
4. 營利事業所得稅查核準則實務解析
5. 長春餓殍戰:中國國共內戰最慘烈的圍困,1947.11.4~1948.10.19
6. 「玩賺權證」達人祕笈
 
開卷試讀
   
  水深之處
  水深之處
  一本人倫推理小說,以主角的姊姊自殺掀起序幕,妹妹讀著她遺留下來的日記,一步一步追尋背後的真相,直到學會自我救贖。
   
 
2.易經
3.旅館的變革與創新The Innovation of Hotel Industry: Opportunities & Challenges
4.讀豳室詩草 杜仰山作品
5.人工智能的第一性原理 熵與訊息引擎
 
 
白象文化 印書小舖 白象文化生活館
 
................................................................................
 
出書 賣書 買書 關於我們 聯絡我們
* 如何出書
* 實體書
* 電子書
* 線上申請
* 服務方式
* 銷售通路
* 行銷工具
* 線上申請
 
線上講堂
* 出版FAQ
* 經銷FAQ
* 編印FAQ
* 討論交流
* 媒體報導
* 客戶見證
* 活動點滴
* 公司簡介
* 理念及特色
* 出版品牌
* 大事紀
* 加入我們
* 我要發問
* 交通位置
會員中心
合作提案
 
................................................................................
  Copyright©2010 PressStore All Rights Reserved.